Regulamin

chmury

Regulamin Kempingu „Camper Park  Aris” w Orzyszu

   I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej: gości) kempingu.
2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

II. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

 1.  Po przybyciu na kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji. Podczas rejestracji gość winien jest przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie kempingu
 2. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego i pojazdu gościa wyznacza personel recepcji,  zależnie od pozostających do dyspozycji stanowisk kempingowych lub nieoznakowanego terenu kempingu.
 3.  Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu
 4. Otrzymany paragon lub numer identyfikacyjny uprawniają do przebywania na kempingu , należy zachować je do kontroli przez cały okres pobytu.
 5. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu. Jeśli gość przedłuży pobyt, nie zgłaszając tego w recepcji w stosownym terminie,  płaci opłatę 50%  za pierwsze 5 godzin, a następnie 100%  stawki
 6. Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu gotówki

III KORZYSTANIE Z KEMPINGU

 1. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska kempingowe).
 2.  Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji
 3. Poruszanie się po terenie kempingu przez turystę pojazdem mechanicznym zobowiązuje go do zachowania szczególnej ostrożności – dopuszczalna prędkość na całym kempingu wynosi 5 km/h.
 4. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług na kempingu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych.
 5. Gość ma prawo posiadać na campingu psa pod warunkiem zachowania stosownej higieny (sprzątanie po czworonogu )oraz posiadania świadectw obowiązujących szczepień ochronnych. Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu, jeśli są agresywne.
 6. Odwiedzający i goście mogą przebywać na terenie kempingu od godz.9.00 do godz. 22.00, jeśli zostało to uprzednio zgłoszone w recepcji i muszą  stosować się do niniejszego regulaminu. 
 7. W godzinach 22:00 – 7:00 zamykamy główną bramę wjazdową. Otwarcie bramy następuje tylko po kontakcie z recepcją. 
 8. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

IV. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU

1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem

2.  Na terenie campingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.

3. Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC oraz punkt  zrzutu  nieczystości  muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście campingu.

4.  Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel campingu.

V. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA KEMPINGU

1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie campingu .
2. Kierownictwo kempingu  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe  z winy gości.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie kempingu .
2. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie campingu ..
5. Goście są zobowiązani do racjonalnego zużywania wody.  

VII. PORZĄDEK I SPOKÓJ

1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
2. Cisza nocna  obowiązuje od godziny 23.00 do 06.00. W tym czasie nowi goście nie mogą zajmować stanowisk campingowych, a goście przebywający w obiekcie  nie mogą opuszczać jego terenu w celu nocnego wyjścia.

3.  Na terenie  kempingu obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom korzystającym z ośrodka rekreacyjnego.

VIII OCHRONA PRZED POŻAREM

1. Kemping wyposażony jest w sprzęt i środki służące do gaszenia pożaru, z których obowiązkowo korzystają goście i wyznaczone przez dyrekcję campingu ekipy.
2. Zabrania się palenia ognisk na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem standardowego grilla.

3. Zabrania się wnoszenia na teren campingu łatwopalnych paliw, środków wybuchowych itp.
4. W wypadku wybuchu pożaru na terenie campingu lub w jego bezpośredniej bliskości, goście są zobowiązani do włączenia się do akcji zorganizowanego gaszenia.

IX POZOSTAŁE ZASADY

1. Camping gwarantuje gościom korzystanie z urządzeń  o standardzie zgodnym z posiadaną kategorią. W przypadku zastrzeżeń  gość ma prawo do zgłoszenia ich w recepcji

2.  Gość zgłasza także  personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu. 

X KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIE KEMPINGU

 1. Gość kempingu  jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu..
 2. Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na teren kempingu  osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z terenu  osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.
 3. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji i może pozbawić gościa  możliwości dalszego pobytu na terenie kempingu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

Życzymy udanego wypoczynku

Administrator Kempingu

Kontakt

ul. Ełcka 65A, 12-250 Orzysz